Ҳимоя қилганлар

1 December, 2021

Қарши давлат университети профессор-ўқитувчиларининг 2021 йилда фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар тўғрисида МАЪЛУМОТ

Ф.И.Ш

Ихтисослик шифри ва номи

Илмий кенгаш
рақами

Илмий кенгаш
номи

Ҳимоя санаси

Илмий раҳбар

Фан доктори (DSc)

1

Ачилов Насим Камолович

10.00.08 – Фольклоршунослик

Dsc.02/30.12.2019.Fil.46.02

ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ҳузуридаги илмий кенгаш

20.04.2021

Тўра Мирзаев, филология фанлари доктори, академик

2

Нуруллаева Шахло Уктамовна

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

26.08.2021

Шодиев Ризамат Давронович, педагогика  фанлари доктори, профессор

3

Турсунали Джумаев

10.00.01–Ўзбек тили

PhD.30.05.2018.Fil.70.01.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

11.09.2021

Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори

4

Тожиева Гулбаҳор Номозовна

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD. 03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

10.12.2021

Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори

Фалсафа доктори (PhD)

1

Бозоров Жўрабек Тоғаймуротович

01.01.01 – Математик анализ

PhD.03/30.06.2020.FM.70.04

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

21.01.2021

Шоимқулов Баходир Аллабердиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор

2

Бекова Шамсия Джаббаровна

19.00.06 – Ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

DSc.03/30.01.2020.P.26.02.

Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги илмий кенгаш

30.01.2021

Бекназарова Лола Садиновна психология фанлари номзоди, доцент

3

Хаитова Юлдуз Саитовна

13.00.05 – Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси

DSc.03/30.12.2019.Ped 48.01.

Педагогик инновациялар, касб-ҳунар таълими бошқарув ҳамда педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти ҳузуридаги илмий кенгаш

16.04.2021

Қурбонов Шавкат Эргашевич,  педагогика фанлари доктори, профессор

4

Нодиров Шоҳруҳ Дилмуродович

01.01.01 – Математик анализ

PhD.03/30.06.2020.FM.70.04

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

22.04.2021

Эшкабилов Юсуп Халбаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор

5

Суярова Наргиза Юлдошевна

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

07.05.2021

Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор

6

Худойбердиев Дилшод Муродович

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

DSc.03/30.12.2019.F.02.02

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

21.05.2021

Чориев Санжарбек Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор

7

Пардаева Дилфуза Раимовна

10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

PhD.03/30.12.2019.Fil.72.03

Бухоро давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

21.05.2021

Йўлдошев Бойназар Йўлдошевич, филология фанлари доктори

8

Норматов Шерзод Мирзаевич

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD. 03/27.02.2021.Tar.70.05

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

12.06.2021

Эшов Боходир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор

9

Хамдамова Ситора Сафаровна

09.00.03 – Фалсафа тарихи

DSc.03/30.12.2019.F.02.02.

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

25.06.2021

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна, фалсафа фанлари доктори, профессор

10

Умедова Шоҳида Нумановна

03.00.08 – Одам ва ҳайвонлар физиологияси

PhD.03/30.06.2020.В.70.03.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

03.07.2021

Қурбанов Шониёз, биология фанлари доктори, профессор

11

Аллаярова Гулмира Холмуратовна

01.04.04 – Физик электроника

PhD.03/31.03.2021.FM.70.016

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

09.07.2021

Ташмухамедова Дилноза Артикбаевна, физика-математика фанларидоктори, профессор

12

Бердиев Жамшид Панжиевич

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

09.07.2021

Эшов Боходир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор

13

Рахматова Зоира Ҳақназаровна

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

13.07.2021

Баҳриддинова Башорат Мадиевна, филология фанлари доктори, доцент

14

Рахимов Абдихофиз Лутфуллаевич

03.00.05 – Ботаника

PhD.03/30.06.2020.В.70.03.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

15.07.2021

Ёзиев Лутфулло Ҳабибуллаевич, биология фанлари доктори, профессор

15

Каромов Ғулом Ҳамитович

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

16.07.2021

Мўминова Гавҳар  Эсоновна, тарих фанлари доктори

16

Қобилов Анвар Эшпўлотович

08.00.12 – Минтақавий иқтисодиёт

PhD.03/28.08.2020.I.55.03

Урганч давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

22.07.2021

Эргашев Рахматилла Хидирович,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

17

Жуманов Вайдулла Ибадуллаевич

10.00.04 – “Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти

PhD.03/30.12.2019.Fil/Ped.83.01.

Самарқанд давлат чет тиллар институти ҳузуридаги илмий кенгаш

27.07.2021

Сафаров Шаҳриёр Сафарович, филология фанлари доктори, профессор

18

Эшбоев Бехзод Тожиевич

11.00.01 – Табиий география

DSc.03/30.12.2019.Gr.01.06

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги илмий кенгаш

27.07.2021

Миракмалов Мирали Туронбоевич, география фанлари доктори, доцент

19

Полвонов Козимбек Наимович

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/30.12.2019.Tar.78.02

Термиз давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

28.07.2021

Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор

20

Тўхтаева Раъно Нортўхтаевна

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/30.12.2019.Tar.02.10

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

04.08.2021

Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор

21

Юлдашев Содиқ Норчаевич

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

14.08.2021

Нуруллаева Шахло Уктамовна, педагогика фанлари номзоди, доцент

22

Карахонова Ойсара Юлдошевна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

26.08.2021

Сафарова Рохатой Гайбуллаевна, педагогика фанлари доктори, профессор

23

Рахматова Дилнавоз Журакобиловна

09.00.04 – Ижтимоий фалсафа

PhD.03/27.02.2020.F.72.08

Бухоро давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

27.08.2021

Чориев Санжарбек Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор

24

Ачилов Анвар Туйчиевич

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

27.08.2021

Мавлонов Ўктам Махмасобирович, тарих фанлари доктори, профессор

25

Файзуллаев Холмўмин Намазович

10.00.02 – Ўзбек адабиёти

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

10.09.2021

Жўрақулов Узоқ Ҳайдарович, филология фанлари доктори

26

Райхонова Мухайё Мухаммадиевна

10.00.02 – Ўзбек адабиёти

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

10.09.2021

Афоқова Нодира Махмудовна, филология фанлари доктори, доцент

27

Муҳаммадиева Манзура Маратовна

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

11.09.2021

Ғаффорова Талъат, педагогика фанлари номзоди, профессор

28

Байқабилов Хуснудин Марданович

11.00.01 – Табиий география

DSc.03/30.12.2019.Gr.02.07

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

13.09.2021

Нигматов Асқар Нигматуллаевич, география фанлари доктори, профессор

29

Набиев Ғуломжон Абдисаломович

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

PhD.03/04.06.2020.Ped.76.02

Наманган давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

 

Муслимов Нарзулла Алиҳанович, педагогика фанлари доктори, профессор

30

Казакова Mарҳабо Кудратовна

13.00.01-Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

PhD.03/04.06.2020.Ped.70.02

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

25.09.2021

Шодиев ризамат Давронович, педагогика фанлари доктори, профессор

31

Нурмаматова Раҳима Раҳмановна

05.10.01 – “Меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фаолияти хавфсизлиги” ихтисослиги

PhD.40/30.12.2020.Т.129.01

Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси

06.10.2021

Юлдашев Орунбай Раҳмонбердиевич, техника фанлари номзоди, доцент

32

Маҳмудова Умида Урал қизи

10.00.06 – “Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик”

PhD.03/30.12. 2019.Fil/Ped.83.01.

Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

07.10.2021

Раҳимов Ғанишер Худойқулович, филология фанлари доктори, доцент

33

Муродова Зулфия Каюмовна

13.00.01 – Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи

PhD.03/30.12.2019. Ped.78.03

Термиз давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

09.10.2021

Ходжаев Бегзод Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори, профессор

34

Узаков Зафар Заирович

03.00.10 – Экология

PhD.03/30.06.2020.В.70.03.

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

28.10.2021

Каримов Хусниддин Нагимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим

35

Шодмонов Ғиёсиддин Нафасович

10.00.10 – Матншунослик ва адабий манбашунослик

DSc.03/30.12.2019.Fil.19.01.

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети,

30.10.2021

Жабборов Нурбой Абдулҳакимович, филология фанлари доктори, профессор

36

Маматова Махфуза Бахриддиновна

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

PhD.03/27.02.2021.Tar.70.05

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

17.11.2021

Кобзева Ольга Петровна, тарих фанлари доктори

37

Назиров Зулқайнар Шаропович

02.00.14 – Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

DSc.03/30.12.2019.Т.04.01

Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий кенгаш

02.12.2021

Туробжонов Садритдин Махаматдинович, техника фанлари доктори, профессор

38

Раджабова Зиёда Ибодулло қизи

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

10.12.2021

Баҳриддинова Башорат Мадиевна, филология фанлари доктори, доцент

39

Муминова Нилуфар Абдураҳмоновна

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

 

Жабборов Хўжамурод, филология фанлари доктори

40

Маҳмудова Нигора Бахромовна

10.00.01 – Ўзбек тили

PhD.03/30.12.2019.Fil.70.01

Қарши давлат университети ҳузуридаги илмий кенгаш

 

Турниёзов Ниъмат Қаюмович, филология фанлари доктори, профессор.