Лингвистика кафедраси

2 June, 2021

Кафедра мудири: катта ўқитувчи

Омонова Махфурат Келдияровна

Телефон: (+998 93) 937-63-36

Электрон манзили: maxfurat.omonova@mail.ru

Кафедра тарихи

“Лингвистика” кафедраси 2018-йил 1-ноябрда  ташкил топган.

Ҳозирги кунда Лингвистика кафедрасида 15 нафар профессор-ўқитувчилар шундан, 7 нафар катта ўқитувчи ва 8 нафар ассистент ўқитувчилар фаолият кўрсатиб келмоқда. Кафедрада ўқитиладиган барча фанлардан замонавий педагогик технологиялар ҳамда ахборот технологиялари асосида таълим технологиялари яратилган ва электрон ўқув-услубий мажмуалар тайёрланган. Талабаларга фанлар бўйича дарс жараенлари кафедрага тегишли замонавий ахборот-коммуникация воситалари билан жиҳозланган ўқув хонасида олиб борилади. Кафедра қошида “Зукко китобхон” тугараги талабалар билан иш олиб боради. Унда талабаларга кафедранинг масъул профессор-ўқитувчилари томонидан режа асосида ўзбек ва инглиз ёзувчи ва шоирларининг ижод маҳсули таништирилиб, муҳокама олиб борилади. Талабаларга ушбу езувчи ва шоирларнинг шеър ва асарлари таржима қилишга бериб борилади. Ўқув йилининг ҳар кварталида “Зукко китобхон” мусобақалари босқичма-босқич ташкил этилади. Ғолиб командалар эсдалик совғалар ва кубок билан тақдирланиб борилади.

Лингвистика кафедраси ташкил этилганидан буен халқаро ва ҳудудий ҳамкорликни яхши йўлга қўйган ва самарали давом эттирмоқда. Масалан, 2019-йилдан бошлаб Россия федерациясининг Москва давлат лингвистика университети 5120100 – Филология ва тилларни ўқитиш (инглиз тили) бакалаврият таълим йўналиши бўйича ҳамда 5А120102 – Лингвистика (инглиз тили) магистратура мутахассислиги бўйича Белгород давлат университети билан қўшма дастур асосида ҳамкорлик олиб бормоқда. Қўшма дастур асосидаги машғулотлар маҳаллий ва ҳамкор профессор – ўқитувчилар томонидан шартнома асосида олиб борилади. Бундан ташқари ҚарДУ қошидаги 1-сонли академик лицей, Қарши педагогика коллежи, Ғузор қишлоқ хўжалик коллежи, Қашқадарё вилояти халқ таълими тизими ходимларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш маркази, “Нуристон” академик лицейи, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар университети билан доимий илмий ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Кафедра илмий - тадқиқот йўналиши: «Ҳозирги замон инглиз тилида лингвистик таҳлил ва таржима назарияси муаммолари».

Кафедрада тайёрланаётган таълим йўналишлари ва мутахассисликлар

Бакалавриат

5120100- Филология ва тилларни ўқитиш  (инглиз),

Магистратура

5А120102 - Лингвистика (инглиз)

Кафедрада ўқитиладиган фанлар:

Бакалавриат

Асосий ўрганилаётган тил. (Оғзаки нутқ амалиёти)

Асосий ўрганилаётган тил. (Ўқиш ва ёзиш амалиёти)

Тилшунослик.

Адабиётшунослик.

Назарий фонетика.

Чет тилларни ўқитишнинг интеграллашган курси (I, II, III, V)

Лексикология.

Роман-герман филологиясига кириш.

Мамлакатшунослик.

Ўрганилаётган тил тарихи.

Стилистика ва матн таҳлили.

Нили ўрганилаётган мамлакат адабиёти.

Инглиз адабиёти.

Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технологиялари.

Қиёсий типология.

Назарий грамматика.

Таржима назарияси ва амалиёти.

Иккинчи чет тили.

Хорижий тилларни ўқитишда маданиятлараро мулоқотни шакллантириш

Маданиятлараро компетенция

Матбуот тили

Тил сатҳларини ўқитишда коммуникатив ёндашув

Амалий фонетика

Амалий грамматика

Магистратура

Матн лингвистикаси

Ҳорижий мамлакатлар лингвистик назариялари

Асосий чет тили

Назарий грамматиканинг долзарб муаммолари

Қиёсий тилшуносликнинг замонавий йўналишлари

Асосий ўрганилаётган тил ўқитиш методикаси ва замонавий технологиялар

Кафедранинг профессор-ўқитувчилар таркиби:

Омонова Махфират кафедра мудири, катта ўқитувчи

Шукурова Замира катта ўқитувчи

Отамуродова Феруза катта ўқитувчи

Эргашева Гулноз катта ўқитувчи

Тўраева Гўзал  катта ўқитувчи

Амирқулова Наргиза катта ўқитувчи

Некбоева Раъно ўқитувчи

Ҳалилова Шахло катта ўқитувчи

Ғайбуллаева Малоҳат катта ўқитувчи

Шакурова Наргиза катта ўқитувчи

Номозова Марғуба ўқит.

Турсунбоев Бектош ўқитувчи

Иркаев Жасур ўқитувчи

Қурбонова Сурайё ўқитувчи

Усмонов Аслиддин ўқитувчи

Кафедрада замонавий тилшунослик муаммолари ва адабиетга асосланган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилади:

Омонова Махфурат Келдияровна “Мелиоратив терминларнинг лексик-семантик хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)”.

Амирқулова Наргиза Амирқуловна “Фразеологизмлар таркибидаги қўшма сўзларнинг когнитив-прагматик хусусиятлари”

Намозова Марғуба “Ўзбек тилидаги инглизча  ўзлашмаларнинг лисоний  тадқиқи”.

Ҳалилова Шахло Инглиз ва ўзбек эртакларидаги етакчи образлар.

Отамуродова Феруза Ташмурадовна “ХХ аср инглиз адабиётининг роман типологияси”

Шакурова Наргиза Ҳамрақуловна “”Она” фреймининг консептуал-когнитив хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)”

 

Кафедра манзили: Хорижий тиллар  факультети, 3-қават, 305-хона “Лингвистика” кафедраси