Микробиология ва биотехнология кафедраси

19 November, 2022

Кафедра мудири: Биология фанлари фалсафа доктори, доцент

Шерқулова Жамила Паяновна

Телефон: +998914707227

E-mail: j.sherkulova@mail.ru

Кафедра ҳақида

Микробиология ва биотехнология кафедраси 2018 йил декабрь ойида Биология ва Биотехнология кафедралари негизида ташкил этилган. Кафедрада 3 нафар фан номзоди доцентлар, 1 катта ўқитувчи, 5 нафар ассисент ўқитувчилар фаолият олиб бормоқдалар. Барча ўқитувчилар магистирлик даражасига эга бўлиб, ўз йўналишлари бўйича самарали илмий тадқиқот ишлари олиб бормоқдалар.

Кафедра қуйидаги йўналишларда илмий тадқиқот олиб боради:

1. Замбуруғларни тоза культураларини ажратиб олиш, уларни морфо- культурал хусусиятини ва истиқболли турларини  сунъий озуқа муҳитларида етиштириш технологиясини ишлаб чиқиш.

2. Қишлоқ хўжалиги экинларининг зарарли микроорганизмларини эрта аниқлаш диагностикасини ишлаб чиқиш ва уларга қарши биопрепарат яратиш.

3.  Микроорганзимларни истиқболли турларини ажратиб олиш ва уларни халқ хўжалигида аҳамиятини ўрганиш.

Кафедра ЎзРФА Микробиология институти, ЎзРФА Ботаника институти, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат университети, Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот институти,  Жанубий  Деҳқончилик илмий тадқиқот институти билан ҳамкорликда ўқув-услубий, илмий ва илмий-ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик ишлари олиб бормоқда.

Кафедра мудири доцент Ж.Шерқулова “Қашқадарё воҳаси шароитида интродукция қилинган манзарали дарахт ва буталар микромицетлари” мавзусида Ж.Шерқулова томонидан биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) иши мувофақиятли ҳимоя қилинган. Илмий ишлар натижасида 1 та муаллифлик гувоҳномаси (№ БГУ 00359. “Қашқадарё воҳаси манзарали дарахт ва буталар микромицетлари“) олинган. Ҳимоядан кейинги ишларида бир неча ОАК тасарруфидаги хорижий ва республика журналларига илмий мақолалар ҳамда ҳамда 2021 йилда “Микробиология” лаборатория машғулотлари ва “Биозарарланиш” ўқув қўлланмалар, “Саноат микробиологияси” ва “Дала амалий машғулотлари учун алъгологик ва микологик намуналарнинг аниқлагичи” ўқув ва услубий қўлланмалари нашр этилган.

Кафедра доценти Б.Хужамқулов томонидан “Ҳисор Давлат қўриқхонаси Ўрта Осиё тоғ табиати андозаси”, “Ток касалликлари ва уларга қарши кураш” рисолалари чоп эттирган.

Кафедра доценти И. Хайитов “Биологические особенности некоторых древесных представителей сем. Fabaceae Lindi. в условиях Каршинского оазиса” биология фанлари номзоди ишини мувоффақиятли ҳимоя қилинганИ.Хайитов томонидан “Биотехнология асосларива Юксак ўсимликларнинг ҳужайраларидан кўпайтириш биотехнологияси услубий қўлланмалари ҳамда бир неча мақолаларини ҳамда 2021 йилда “Маҳаллий ва четдан келтирилган мева ҳамда узум навларининг Қашқадарё вилоятида ўрганиш” номли моногарфиясини чоп эттирганҲамда Академик Махмуд Мирзаeв номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот институтининг Қашқадарё илмий тажриба станцияси билан тузилган ҳамкорлик шартномасига асосан илмий тадқиқотлар ишлари И. Хайитов раҳбарлигида олиб борилмоқда.

Жанубий Деҳқончилик илмий тадқиқот институтиининг Геном технологиялари лабораторияси негизида Қарши давлат университети Микробиология ва биотехнология кафедраси филиали мавжуд бўлибҳамкорлик асосида “Микробиологик ва биотехнологик тадқиқотларни ривожлантиришда олий таълим ва илмий тадқиқот муассасаларининг ҳамкорлиги” мавзусида амалий семинар ўтказилганҲозирда талабаларнинг ишлаб чиқаришмалакавий амалиётларини ўташлари ва магистрларга илмий тадқиқот ишларини олиб боришлари учун шароитлар яратилган.

Кафедра 2021 йил 20 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 25 ноябрдаги ПҚ - 4899-сон Қарори ҳамда ЎзР ВМ 2021-йил 78-ф сонли фармойишига асосанМикробиология ва биотехнологиянинг долзарб муаммоларимавзусида Республика илмийамалий конференциясини ўтказди. Конференцияда микробиология ва вирусологиянинг долзарб муаммолари, экология ва атроф-муҳит муҳофазасида микроорганизмларнинг ўрни, озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда замонавий биотехнологик усуллар, қишлоқ хўжалиги, ветеринария, фармацевтика, тиббиёт ва саноатда микроб биотехнологияларидан фойдаланишга бағишланган илмий мақола ва тезислар чоп эттирилди.

Кафедрада 60710200 – Биотехнология (тарқмоқлар бўйича) таълим йўналиши бўйича бакалаврлар касбий, илмий – тадқиқот, педагогик, маънавий ва маърифий, ташкилий - бошқарув, ишлаб чиқариш фаолиятларини олиб борилади.     

Кафедра қошида 70510102 - Микробиология ва вирусология ва 70510103-Биотехнологиа мутахассислиги бўйича магистратура мавжуд бўлиб, ҳозирда магистрантлар илмий тадқиқот ишларини олиб бормоқдалар

Микробиология ва биотехнологияси кафедрасида иқтидорли талабалар “устоз – шогирд” тизими йўлга қўйилган. Ҳар бир иқтидорли талабаларга илмий раҳбар тайинланган бўлиб, ўзлари танлаган мавзулари устида илмий изланишлар олиб боримоқдалар. Кафедрада иқтидорли талабалар базаси ташкил этилган.

 

Кафедра қошида иқтидорли, изланувчи ва қизиқувчи талабалар билан биргаликда “Ёш микробиолог ва биотехнологлар” тўгараги ташкил этилган.

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби:

Шеркулова Жамила Паяновна-б.ф.ф.д, доцент  

Хужамкулов Бахром Эшбоевич-б.ф.н. доцент

Хайитов Илҳом Юлдашевич-б.ф.н., доцент

Шаропова Мохидил Амановна-катта ўқитувчи

Чариев Рашид Равшанович-ўқитувчи

Эшонқулов Эркин Юлчи ўғли-ўқитувчи

Саломова Сайёра Самадовна-ўқитувчи

Муродуллаев Дилмурод Дилшодович-ўқитувчи

Қўзибоев Ҳумоюн Насим ўғли – ўқитувчи

Кафедра манзили: Бош бино 3-қават А 305-хона