Микробиология ва биотехнология кафедраси

5 June, 2021

Кафедра мудири: Биология фанлари фалсафа доктори

Шерқулова Жамила Паяновна

Телефон: +998914707227

E-mail: j.sherkulova@mail.ru

Кафедра ҳақида

Микробиология ва биотехнология кафедраси 2018 йил декабрь ойида Биология ва Биотехнология кафедралари негизида ташкил этилган.

Кафедрада 3 нафар фан номзоди доцентлар, 1 катта ўқитувчи, 4 нафар ассисент ўқитувчилар фаолият олиб бормоқдалар. илмий салоҳият 38% ташкил этади.

Кафедранинг илмий йўналиши: Жанубий Ўзбекистон флораси таркибидаги маданий ўсимликларни фитопатологик жиҳатдан ўрганиш ва худудга янги ўсимлик навларини олиб келиш. Бунда маданий ўсимликларда тарқалган ҳар хил касалликлар ва уларнинг келиб чиқиш сабаблари ўрганилади. Шунингдек мевали дарахтларни клон усулида кўпайтириш асосида иш олиб борилади. Қашқадарё вилоятида ишлаб чиқарадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг турларини кўпайтиришда янги биотехнологик жараёнларни тадбиқ этиш борасида илмий тадқиқот ишлари олиб боради.

Кафедра ЎзРФА Ботаника институти,  ЎзРФА Микробиология институти, Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд Давлат университети, Академик Махмуд Мирзаэв номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот институти, Дон ва дуккакли экинлар илмий текшириш институти Қашқадарё филиали билан ҳамкорликда ўқув-услубий, илмий ва илмий-ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик ишлари олиб бормоқда.

Кафедра мудири б.ф.ф.д Ж.Шерқулова “Қашқадарё воҳаси шароитида интродукция қилинган манзарали дарахт ва буталар микромицетлари” мавзусида Ж.Шерқулова томонидан биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) иши мувофақиятли ҳимоя қилинган. Илмий ишлар натижасида 1 та муаллифлик гувоҳномаси (№ БГУ 00359. “Қашқадарё воҳаси манзарали дарахт ва буталар микромицетлари“) олинган. Ҳимоядан кейинги ишларида бир неча ОАК тасарруфидаги хорижий ва республика журналларига илмий мақолалар ҳамда “Саноат микробиологияси” ва “Дала амалий машғулотлари учун алъгологик ва микологик намуналарнинг аниқлагичи” услубий қўлланмалари нашп этилган. Кафедра доценти Б.Хўжамқулов илмий тадқиқот йўналиши бўйича геоботаник ишлар олиб броган. Ҳисор тоғининг Қашқадарё вилоятида жойлашган тизмаларида тарқалган ўсимликлар қопламини геоботаник жиҳатдан ўрганишга қаратилган. Ўсимликлар қопламидаги антропоген омиллар таъсирини ўрганиб, хариталари чизилган. Б.Хўжамқуловнинг “Ҳисор Давлат қўриқхонаси Ўрта Осиё тоғ табиати андозаси”, “Ток касалликлари ва уларга қарши кураш” рисолалари, Геоботаника ўқув қўланмасини чоп этиган. Шуниндек Б.Хужамқулов ва М.Насриддиноваларниг “Ўзбекистоннинг фойдали ўсимликлар”, Р.Чориэв ва Б.Хужамқуловларнинг “Генетикадан машқ ва масалар ечиш” услубий қўлланмалари нашр этилган.

Кафедрада б.ф.н. И.Ҳайитов “Биологические особенности некоторых древесных представителей сем. Фабаcэаэ Линди. в условиях Каршинского оазиса” биология фанлари номзоди ишини мувофақиятли ҳимоя қилинган. б.ф.н. И.Ҳайитов томонидан “Биотехнология асослари” ва “Юксак ўсимликларнинг ҳужайраларидан кўпайтириш биотехнологияси” услубий қўлланмалари ҳамда бир неча мақолаларини чоп эттирган. Ҳамда Академик Махмуд Мирзаэв номидаги боғдорчилик ва узумчилик илмий тадқиқот институтининг Қашқадарё илмий тажриба станцияси билан тузилган ҳамкорлик шартномасига асосан илмий тадқиқотлар ва битирув малакавий ишларнинг тажриба қисми И.Ҳайитов раҳбарлигида олиб борилмоқда.

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиалининг Геном технологиялари лабораторияси негизида Қарши давлат университети Микробиология ва биотехнология кафедраси филиали мавжуд бўлиб, ҳамкорлик асосида “Микробиологик ва биотехнологик тадқиқотларни ривожлантиришда олий таълим ва илмий тадқиқот муассасаларининг ҳамкорлиги” мавзусида амалий семинар ўтказилган. Ҳозирда талабаларнинг ишлаб чиқариш ва малакавий амлётларни ўташлари учун барча шароитлар яратилган.

Кафедрада 5320500 – Биотехнология (озиқ-овқат, озуқа, кимё ва қишлоқ хўжалиги) таълим йўналиши бўйича бакалаврлар касбий, илмий – тадқиқот, педагогик, маънавий ва маърифий, ташкилий- бошқарув, ишлаб чиқариш фаолиятларини олиб боришади.

Микробиология ва биотехнологияси кафедрасида иқтидорли талабалар “устоз – шогирд” тизими йўлга қўйилган. Ҳар бир иқтидорли талабаларга илмий раҳбар тайинланган бўлиб, ўзлари танлаган мавзулари устида илмий изланишлар олиб боримоқдалар. Кафедрада иқтидорли талабалар базаси ташкил этилган.

Кафедра қошида иқтидорли, изланувчи ва қизиқувчи талабалар билан биргаликда “Ёш микробиолог ва биотехнологлар” тўгараги ташкил этилган.

Кафедра профессор-ўқитувчилари таркиби: 

Шеркулова Жамила Паяновна                              б.ф.ф.д, доцент в.б.

Ҳайитов Илҳом Юлдашевич                                 б.ф.н.

Хужамкулов Бахром Эшбоевич                           б.ф.н., доцент

Шаропова Мохидил Амановна                            катта ўқитувчи

Чариев Рашид Равшанович                                  ўқитувчи

Эшонқулов Эркин Юлчи ўғли                              ўқитувчи

Саломова Сайёра Самадовна                              ўқитувчи

Суюнова Гавҳар Анваровна                                 ўқитувчи 

 

Кафедра манзили: Бош бино 3-қават А 305-хона