Устоз-шогирд мактаби

1 December, 2021

Қарши давлат университетида устоз-шогирд мактаби бўйича профессорларга бириктирилган ўқитувчилар тўғрисида МАЪЛУМОТ

Т/р

Докторантнинг Ф.И.Ш.

PhD/DSc

Ихтисослик шифри ва номи

Диссертация ишининг мавзуси

Илмий раҳбар/консультантнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси (ихтисослик шифри ва номи), илмий унвони, лавозими

Докторант

1.

Шукуров Отабек Улашевич

 DSc

10.00.01 - Ўзбек тили

“Ўзбек тилидаги янги давр ўзлашмаларининг тарихий илдизлари, структур, семантик ва лексикографик хусусиятлари” (Мустақиллик даври материаллари асосида)

Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор, 10.00.01 - Ўзбек тили, Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Таянч докторант

 1

Рахимов Аброр Махмуд ўғли

PhD

01.01.01-Математик

 анализ

Комплекс соҳада динамик системалар

 Дилмуродов Насриддин физика математика фанлари номзоди, профессор, 01.01.01-Математик  анализ, Қарши давлат университети, математик анализ ва дифференциал тенгламалар кафедраси профессори

 2

Тухтаев Эркин Эгамбердиевич

PhD

01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

Дисперсияси номаълум бўлган дискрет вақтли тармоқланувчи тасодифий жараёнларнинг асимптотик структураси

Имомов Аъзам Абдурахимович, физика-математика фанлари доктори, доцент 01.01.05 - Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика, Қарши давлат университети, Алгебра ва геометрия кафедраси мудири

 3

Довранов Қувондиқ Турақулович

PhD

01.04.04 - Физик электроника

Формирование наноразмерных структур в приповерхностной области полупроводников методом ионно- плазменного  осаждения

Нормуродов Муродулло Тоғаевич, физика-математика фанлари доктори, 01.04.04 - Физик электроника, Қарши давлат университети, назарий ва экспериментал, назарий ва экспериментал кафедраси профессори

 4

Давранов Хужамкул Туракулович

PhD

01.04.04 - Физик электроника

Создание тонких пленок CuSi2, LiSi

методам ионно-плазменного и ионно-лучевого наносения

Нормуродов Муродулло Тоғаевич, физика-математика фанлари доктори, 01.04.04 - Физик электроника, назарий ва экспериментал, Қарши давлат университети,  назарий ва экспериментал кафедраси профессори

 5

Қурбонов Улуғбек Абдураҳмонович

PhD

02.00.03 - Органик кимё

Биологик фаолликка эга бўлган хинолин алкалоидлари синтези ва модификацияси

Журақулов Шерзод Ниятқобулович, кимё фанлари номзоди, 02.00.03-органик кимё ва 02.00.10-биорганик кимё, ЎзРФА Ўсимлик моддалари кимёси институти катта илмий ходим

 6

Каримов Ойбек

Тиркавович

PhD

02.00.03 - Органик кимё

Юқори ҳароратга чидамли полимер композициялари учун органик қўшимчалар олиш ва технологиясини ишлаб чиқиш.

 

Нурқулов Файзулла Нурмуминович, техника фанлари доктори, 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси, тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти профессор

 7

Қаршиев Маъруфжон Толипович

PhD

02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

махаллий хом-ашёлар асосида олинган полиолифенларни физик-кимёвий хусусиятини ростловчи олигомер модификатор олиш технологияси

Нурқулов Файзулла Нурмуминович, техника фанлари доктори, 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси, тошкент кимё технология илмий тадқиқот институти профессор

 8

Маматова Шаҳноза Бердиқобиловна

PhD

02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

махаллий хом-ашёлар асосида нанотузилишли хитозан ва унинг хосилаларини истиқболли усулларда олиш, физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш ва уларнинг қўлланилиши.

Ихтиярова Гулнора Акмаловна, Кимё фанлари доктори, профессор, 02.00.14 - Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси, тошкент давлат техника университети умумий кимё кафедраси мудири

 9

Бухоров Ғиёс Холбой ўғли

PhD

03.00.05 - Ботаника

Ўзбекистон флорасида тарқалган Fritillaria L. (Liliaceae) турлари

Тургинов Орзимат Турдиматович, биология фанлари фалсафа доктори, катта илмий ходим, 03.00.05 – Ботаника, ЎзРФА Ботаника институти

      10

Бердиев Миртемир Фаҳриддинович

PhD

03.00.05 - Ботаника

Қашқадарё вилояти  табиий фитосенозларида
Медиcаго туркуми вакилларининг популяцион
хусусиятлари

Елена Владимировна Думачева, Биология фанлари бўйича доктори  доцент, 03.00.05 – Ботаника, Белгород давлат миллий тадқиқот университети доценти

 11

Одилов Жаҳонгир Қобил ўғли

PhD

05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва  дастурлар мажмуи

Компьютерное моделирование напряженного состояния стержневых конструкций методом конечных элементов. Стерженли конструциялар кучланганлик ҳолатини  чекли элементлар усулида компьютерли моделлаштириш

Полатов Асхад Мухамеджанович, физика-математика фанлари доктори, 05.01.07-Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва  дастурлар мажмуи, Ўзбекистон Миллий университети Алгоритмлар ва дастурлаш технологиялари кафедраси профессори

 12

Суяров Нурбек Рустамович

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Мустабид совет тузумининг Қашқадарё вилоятида амалга оширган қатоғонлик сиёсати ва унинг салбий оқибатлари(ХХ асрнинг 80-йиллари)

Тураева Матлуба Холиқуловна, тарих фанлари номзоди, доцент, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети, ўзбекистон тарихи кафедраси мудири

 13

Бахрамов Темурбек Бахтиёр ўғли

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Бухоро амирлиги ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий-маданий ҳаётида Қашқадарё воҳасининг тутган ўрни

Эшов Баходир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети, ўзбекистон тарихи кафедраси профессори

 14

Холиқов Ғолиб Жаҳонгирович

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистоннинг соғлиқни сақлаш соҳасида халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлиги (1991-2021)

Мўминова Гавхар Эсоновна, тарих фанлари доктори, доцент, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети жахон тарихи кафедраси мудири

 15

Эрназаров Азим Худойқулович

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Ғузор беклигида ижтимоий-иқтисодий ва маданий жараёнлар

Хасанов Акрам Муминович, тарих фанлари номзоди, доцент, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети, ўзбекистон тарихи кафедраси доценти

 16

Буронов Олим Муродуллаевич

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистонда қишлоқ аҳолиси соғлигини сақлаш: ютуқлар ва муаммолар (1991-2021 йиллар)

Мўминова Гавхар Эсоновна, тарих фанлари доктори, доцент, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, қарши давлат университети жахон тарихи кафедраси мудири

 17

Шодиева Дилноза Аминовна

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистонда Олий таълим тизимининг йўлга қўйилиши ва ривожлантирилиши (Қашқадарё вилояти мисолида, 1945-2020 йй)

Мўминова Гавхар Эсоновна, тарих фанлари доктори, доцент, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети жахон тарихи кафедраси мудири

 18

Очилова Дилобар Журақуловна

PhD

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

Қўқон хонлигининг давлат бошқаруви ва ҳуқуқий тизими

Эшов Баходир Жўраевич, тарих фанлари доктори, профессор, 07.00.01-Ўзбекистон тарихи, Қарши давлат университети, ўзбекистон тарихи кафедраси профессори

 19

Исматуллаев Жасурбек Анварович

PhD

08.00.12 - Минтақавий иқтисодиёт

Ўзбекитон Республикаси минтақаларининг инвестицион жозибадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш

Қодиров Абдирашид Мажидович, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.12 - Минтақавий иқтисодиёт, Тошкент давлат иқтисодиёт университети қошидаги иқтисодий тадқиқотлар маркази сектор мудири

 20

Шукуров Улуғбек Шокирович

PhD

08.00.12 - Минтақавий иқтисодиёт

Ҳудудлар салоҳиятидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш (Қашқадарё вилояти мисолида)

Қодиров Абдирашид Мажидович, иқтисод фанлари доктори, профессор, 08.00.12 - Минтақавий иқтисодиёт, Тошкент давлат иқтисодиёт университети қошидаги иқтисодий тадқиқотлар маркази сектор мудири

21

Жамолов Давронбек Бахтиёр ўғли

PhD

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Глобаллашув шароитида Миллий маданиятни ривожлантириш муаммолари. (Ижтимоий фалсафий аспект)

Чориев Санжар Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор,  09.00.04-Ижтимоий фалсафа, Қарши давлат университети, ижтимоий фанлар кафедраси мудири

 22

Боратов Элдор Муҳитдинович

PhD

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Адолат маънавиятнинг категорияси сифатида

Эркаев Абдурахим Панжиевич, фалсафа фанлари номзоди, профессор, 09.00.04-Ижтимоий фалсафа, Қарши давлат университети, миллий ғоя ва маънавият асослари кафедраси профессори

 23

Имомов Элёр Икромович

PhD

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

Олий таълим муассасаларида маънавий муҳитни янада соғломлаштириш йўллари

Чориев Санжар Анварович, фалсафа фанлари доктори, профессор,  09.00.04-Ижтимоий фалсафа, Қарши давлат университети, ижтимоий фанлар кафедраси мудири 

 24

Каримова Хуррият Шариповна

PhD

10.00.01-Ўзбек тили

Ўзбек тилида жасорат семали лексемаларнинг  семантикаси ва структураси

Тожиева Гулбаҳор Номозовна, Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент,  10.00.01-Ўзбек тили, Қарши давлат университети Илмий котиби

 25

Нурмуротов Илҳом Бекмурод ўғли

PhD

10.00.01-Ўзбек тили

Ўзбек тилида тиниш белгилари лингвопоэтикаси

Баҳриддинова Башорат Мадиевна филология фанлари доктори, доцент, 10.00.01-Ўзбек тили, Қарши давлат университети, Ўзбек тилшунослиги кафедраси мудири

 26

Тиловова Муяссар Йўлдош қизи

PhD

10.00.02 – Ўзбек адабиёти

Бадиий ижод феноменологияси(Шукур Холмирзаев ижоди бўйича)

Шодмонов Нафас Номозович, филология фанлари доктори, доцент, 10.00.10-Матншунослик ва адабий манбашунослик, Қарши давлат университети,  адабиётшунослик кафедраси мудири

 27

Шодиева Сурайё Салоҳиддин қизи

PhD

10.00.02 – Ўзбек адабиёти

Салоҳиддин Салоҳийнинг "Гул ва булбул" достони поэтикаси

Шодмонов Нафас Номозович, филология фанлари доктори, доцент, 10.00.10-Матншунослик ва адабий манбашунослик, Қарши давлат университети, адабиётшунослик кафедраси мудири

 28

Йўлдошев Рустам Элмуродович

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Амалий фаолиятли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларни методик тайёргарлигини такомиллаштириш

Шодиев  Ризамат Давронович, педагогика фанлари доктори, профессор, 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши давлат университети, Бошланғич таълим кафедраси мудири

 29

Собирова Ноиба Зафар қизи

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бошланғич синф ўқувчилари хулқидаги девиацияни олдини олишнинг педагогик имкониятлари.

Ёзиева Умида Лутфуллаевна, педагогика фанлари буйича фалсафа доктори, доцент, 13.00.01-Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи, Қарши давлат университети магистратура булими бошлиғи

 30

Хўжамбердиева Мафтуна Норқобиловна

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бошланғич таълимда эйдекологик категориялар изчиллиги методик  таъминотни такомиллаштириш

Асланова Орзигул Пиримовна,

педагогика фанлари номзоди, доцент, 13.00.01-Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи, Қарши давлат университети, бошланғич таълим кафедраси доценти

 31

Холмуродов Дилмурод Собир ўғли

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Касбий таълим принциплари асосида методик тизимни такомиллаштириш

(Меҳнат таълими ихтисослиги буйича)

Турсунов Қаҳҳор  Шоназарович, педагогика фанлари доктори, доцент 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши Муҳандислик Иқтисодиёт Институти Физика кафедраси доценти

 32

Бойматова Мунаввар Равшан қизи

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари эмоционал барқарорлигини шакллантириш методикасини такомиллаштириш

Шодиев  Ризамат Давронович, педагогика фанлари доктори, профессор, 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши давлат университети, бошланғич таълим кафедраси мудири

 33

Раимбердиев Асқаржон Асрорович

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бошланғич таълим жараёнида ўқувчилар иқтидорлилигини ташхислаш ва ривожлантириш методикасини такомиллаштириш.

Тожиева Гулбаҳор Номозовна, Филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент,  10.00.01-Ўзбек тили, Қарши давлат университети Илмий котиби

 34

Усарова Марғуба Назар қизи

PhD

13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бўлажак ўқитувчиларни педагогик фаолиятдаги  конфликли вазиятларни бартараф этишга тайёрлаш

Нуруллаева Шахло Уктамовна,  педагогика фанлари доктори,  13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши двлат университети, бошланғич таълим кафедраси  доценти

 

 35

Қоржовов Бобур Жовли ўгли

PhD

13.00.05 - Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси

Тасвирий санъат дарсларида талабаларнинг мантиқий фикрлашини ривожлантириш методикаси (ОТМ мисолида)

Камолов Ифтихор Бахтиёрович, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори, 13.00.05 - Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси, Қарши давлат университети, тасвирий ва муҳандислик графикаси кафедраси мудири

 36

Келдиярова Вазира Ботировна

PhD

13.00.08 - Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

 Мактабгача ёшдаги болалар образли тафаккурини шакллантириш технологияси

Орипова Нодима Халиловна, педагогика фанлари номзоди, доцент, 13.00.08 - Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши давлат университети, мактабгача таълим кафедраси мудири

 37

Пармонова Лайло Илхомовна

PhD

13.00.08 - Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Мактабгача ёшдаги болалар сенсор тарбиясини амалга ошириш методикаси (Монтессори дастури асосида)

Шодиев  Ризамат Давронович, педагогика фанлари доктори, профессор, 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши давлат университети, бошланғич таълим кафедраси мудири

 38

Махатова Нозима Исматилло қизи

PhD

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Замонавий раҳбар бошқарув фаолиятидаги гендер тафовутларнинг ижтимоий этник хусусиятлари

Жабборов Азим Мейлиқулович, психология фанлари доктори, профессор, 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология, Қарши давлат университети, психология кафедраси профессори

 39

Амонова Санобар Хамиджоновна

PhD

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Глобал ахборот маконида ёшлар тарбиясидаги муаммоларнинг психологик хусусиятлари

Жабборов Азим Мейлиқулович, психология фанлари доктори, профессор, 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология, Қарши давлат университети, психология кафедраси профессори

40

Адилова Шохида Туйчиевна

PhD

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Шахсда суицид олди хулк-атвор шаклланишининг психологик хусусиятлари

Файзиева Мавлюда Худаяровна, психология фанлари номзоди, доцент, 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология, Қарши давлат университети, психология кафедраси доценти

 41

Ишанкулова Гулзода Бахромовна

PhD

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Узбек оилаларида шахслараро муносабатлар таьсиридаги гендер тенгликнинг ижтимоий- етник хусусиятлари

Файзиева Мавлюда Худаяровна, психология фанлари номзоди, доцент, 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология, Қарши давлат университети, психология кафедраси доценти

Мақсадли таянч докторант

1

Набиева Шарифа Исмаиловна

PhD

10.00.01 - Ўзбек тили

Узбек тилининг ортологик укув лугатларини яратишнинг лингвистик асослари"

Бахриддинова Башорат Маъдиевна филология фанлари доктори, доцент, 10.00.01 - Ўзбек тили, Қарши давлат университети, ўзбек тилшунослиги  кафедраси мудири

 2

Саломов Исмоил Исроил ўғли

PhD

07.00.01 - Ўзбекистон тарихи

Иккинчи жаҳон уруши йилларида фан ва таълим(1941-1945)

Темирова Чарос Ҳусановна, тарих фанлари номзоди, доценти, 07.00.01 - Ўзбекистон тарихи, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари  институти қарши филиали Гуманитар фанлар кафедраси мудири

 3

Давронов Абдуллоҳ Норпулат ўғли

PhD

07.00.01 - Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистонда ҳарбий кадрлар тайёрлаш тарихи (1992-2020 йй)

Эргашева Юлдуз Алимовна, профессор, 07.00.01- Ўзбекистон тарихи, Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти, ўзбекистон тарихи кафедраси мудири

Стажёр тадқиқотчилар

 1

Муқумов Асқар Ҳамза ўғли

PhD

01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика

 

 Имомназаров Холматжон Худойназарович физика-математика фанлари доктори, доцент. 01.01.02 - Дифференциал тенгламалар ва математик физика, РФА Сибирь бўлими ҳисоблаш математикаси геофизика лабораторияси мудири

 

 2

Эралов Азамат Жомуродович

PhD

07.00.01 - Ўзбекистон тарихи

Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида туризмнинг ривожланиш тарихи

(1991-2020)

Эргашева Юлдуз Алимовна, профессор, 07.00.01- Ўзбекистон тарихи, Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти,

ўзбекистон тарихи кафедраси мудири

 3

Юсупова Шахло Бахтиёр қизи

PhD

01.01.01 - Математик анализ

А(з)-аналитик функциялар ва уларнинг баъзи татбиқлари.

Жабборов Насриддин Мирзоодилович, Физика математика фанлари доктори профессор, 01.01.01 - Математик анализ, Тошкент шаҳридаги Беларус-Ўзбекистон қўшма тармоқлараро амалий техник квалификасиялар институтининг ижрочи директори

 4

Гулбоева Дилафруз Рузибоевна

PhD

02.00.03 - Органик кимё

 Қашқадарё вилояти сув ва тупроқни мониторингини ўтказиш ва металларни ажратиб олиш услубини яратиш

Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори профессор, 02.00.03 - Органик кимё, Ўзбекистон Миллий университети, Аналитик кимё кафедраси мудири

 5

Эгамбердиева Озода Шухрат қизи

PhD

01.04.04 - Физик электроника

Pd-Ba металл қотишмасининг юза хусусиятларини электрон спектроскопия усули билан таҳлил қилиш

Ташатов Алланазар Қаршиевич, физика-математика фанлари доктори, 01.04.04 - Физик электроника, назарий ва экспериментал, Қарши давлат университети,  назарий ва экспериментал кафедраси профессори

 6

Бобоназарова Севара Одил қизи

PhD

13.00.08 - Мактабгача таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Бўлажак педагогларни тарбиялашда акмеологик ёндашувни такомиллаштириш методикаси

 

Нуруллаева Шахло Уктамовна,  педагогика фанлари доктори, 13.00.02 - Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси, Қарши двлат университети, бошланғич таълим кафедраси  доценти

 7

Туропова Маъмура Сафар қизи

PhD

19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология

Мактабгача таълим йўналиши талабаларида касбий кўникмаларни шакллантиришнинг психологик хусусиятлари

Максадова Мехринисо Сайхоновна, психология фанлари номзоди, доцент, 19.00.05 - Ижтимоий психология. Этнопсихология, Қарши давлат университети, психология кафедраси доценти