Эълонлар

DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш

30 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 6-сонли йиғилиши 

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 01 июль                                                                         Қарши шаҳри

 

II. Илмий муҳокама.

Илмий муҳокама. Соат 14.00. да Қарши давлат университети тадқиқотчиси Умарова Нилуфар Тураповнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Янги ўзбек шеъриятида лирик тафаккур ва миллий этиканинг бадиий уйғунлиги (Назар Шукур ва Аъзам Ўктамлар ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 15 июнь № 8- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Қарши давлат университетида бажарилган.

 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий раҳбар: филология фанлари доктори, проф. Узоқ Жўрақулов.

 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф. Д. Қувватова.

                       филология фанлари номзоди, доц. Ш. Ҳожиева. 

Илмий семинар раиси:                                       ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:                        ф.ф.д., доц. Н. Очилов