Эълонлар

DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш

30 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 6-сонли йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 01 июль                                            Қарши шаҳри

I. Илмий муҳокама. 

Илмий муҳокама. Соат 10.00. да Бухоро давлат университети тадқиқотчиси Қурбонова Олтиной Бекмуротовнанинг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Иброҳим Ғафуровнинг мунаққидлик маҳорати” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 16 апрелдаги № 85- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Бухоро давлат университетида бажарилган.

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий раҳбар: филология фанлари доктори, проф. Шоира Аҳмедова. 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф. Б. Йўлдошев.

                         филология фанлари номзоди, доц. М. Қўчқорова.

 

Илмий семинар раиси:                                     ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:                      ф.ф.д., доц. Н. Очилов