Эълонлар

Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 5-сонли йиғилиши

22 June, 2022

Қарши давлат университети ҳузуридаги филология фанлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2021.Fil.70.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги илмий семинарнинг 5-сонли йиғилиши

КУН ТАРТИБИ

2022 йил 24 июнь                                               Қарши шаҳри

 

I. Илмий муҳокама. 

Илмий муҳокама. Соат 10.00. да Бухоро давлат университети тадқиқотчиси Норова Насиба Бахтиёр қизининг 10.00.02 – Ўзбек адабиёти ихтисослиги бўйича “Услуб ва ижодкор маҳорати (Усмон Қўчқор ижоди мисолида)” мавзусидаги филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзган диссертацияси муҳокамаси.

Диссертация (2022 йил, 18 март № 84- баённома) муҳокама қилинган. Тадқиқот Бухоро давлат университетида бажарилган.

 

Ихтисослик: 10.00.02 – Ўзбек адабиёти.

Илмий раҳбар: филология фанлари доктори, проф. Ш. Аҳмедова. 

Тақризчилар: филология фанлари доктори, проф. У. Жўрақулов.

филология фанлари номзоди, доц. С. Мўминова. 

 

Илмий семинар раиси:                                       ф.ф.д., проф. Д. Тўраев

Илмий семинар илмий котиби:                  ф.ф.д., доц. Н. Очилов