2016-2017 o‘quv yilida quyidagi ma’ruzalar tinglandi:

25.05.2017 A.Xalilov  Qarshi davlat univesiteti 

Keli daraxtidagi modellar uchun Gibbs o‘lchovlari 

25.05.2017 A.Muqimov 

Differensial tenglamalar va Shrodinger operatorlari

18.05.2017 A.Meyliyev Qarshi davlat univesiteti

Muavr-Laplasning lokal limit teoremasi

18.05.2017 N.Oqboyeva Qarshi davlat univesiteti

Oliy matematika o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodlaridan foydalanish

11.05.2017 N.Jobborov  O‘zMU

A(z) analitik funksiyalar

11.05.2017 A.Norov Qarshi davlat univesiteti

Kompleksuzgaruvchili ko'pxadlar dinamikasi

04.05.2017 J.Jumayev Qarshi davlat univesiteti

Buziladigan differensial tenglamalar haqida

04.05.2017 M.Nurmanov Qarshi davlat univesiteti

Xatsitsiy va kompleks AW* algebralarning tuzilishi haqida

27.04.2017 D.Jurayev Qarshi davlat univesiteti

Tekislikdagi birinchi tartiblii elliptik tipdagi tenglamalar sistemasi uchun Koshi masalasi 

27.04.2017 J.Bozorov Qarshi davlat univesiteti 

Maxsus analitik poliedr uchun integral formula

20.04.2017 D. Xoshimova Qarshi davlat univesiteti

Garmonik funksiyalarning sath chiziqlari geometriyasi

20.04.2017 Z. SHermatova Qarshi davlat univesiteti

Leybnits algebrasining klassifikatsiyasi

13.04.2017 prof. O‘. Roziqov Matematika Instituti

Genetik algebralar va ularning qo‘llanilishi

06.04.2017 E.Tuxtayev Qarshi davlat univesiteti

Galtona-Vatson tarmoqlanuvchi jarayonlarining Klassifikatsiyasi

30.03.2017 R.Abduraxmonova Qarshi davlat univesiteti

Volterra tipidagi operatorlarning qo‘zg‘almas nuqtalar kartasi

30.03.2017 M.Jurayeva Qarshi davlat univesiteti

Shturm teoremasi

16.03.2017 B.Tursunov Qarshi davlat univesiteti

R3 fazoda Riman submersiyalari geometriyasi

09.03.2017 M.Rustamova Qarshi davlat univesiteti

Yarim fazoda Martinelli-Boxner integrallari haqida

09.02.2017 Z.Yangiboyev Qarshi davlat univesiteti

Ikkinchi tartibli nochiziqli gepirbolik tenglamalar uchun Darbuning bir masalasi haqida

26.01.2017 S.Shodiyev Qarshi davlat univesiteti

Musbat kvadratik formalarning kuchli statsionarlik alomati haqida

26.01.2017 Sh.Davlatov Qarshi davlat univesiteti

Navye-Stoks tenglamasi uchun qo‘yilgan boshlang‘ich masalasining silliq yechimining mavjudligi va yagonaligi

19.01.2017 E.Alikulov Qarshi davlat univesiteti

Funksiyaning monogenlik sharti

12.01.2017 X.Meyliyev Qarshi davlat univesiteti

Potts modeliga mos keluvchi kvadratik stoxastik operatorlar

15.12.16 M.Abulov Qarshi davlat univesiteti

Bir uchinchi tartibli tenglama uchun nolokal masalala

01.12.16  A.Xamrayev Qarshi davlat univesiteti

Qat’iy novolterra kvadratik stoxastik operator haqida

24.11.16 N.Dilmuradov Qarshi davlat univesiteti

Siljishli singulyar operatorli tenglamalar haqida

17.11.2016 Y.Eshkabilov Qarshi davlat univesiteti

Fredgolm tipidagi xususiy integral operatorlar

JoomShaper